wtorek, 16.08.2022 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

(Podane niżej zasady postępowania mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i zmian aktów prawnych Uczelni)

 1. Egzaminy dyplomowe przeprowadza się z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia Rektora Politechniki Śląskiej nr 104/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zasad realizacji zajęć oraz weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz innych aktów prawnych Politechniki Śląskiej.
 2. Dyplomanci mogą wchodzić do gmachu Wydziału w celu skontaktowania się z promotorem, skompletowania i przekazania dokumentów itp., jedynie po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty z Biurem Obsługi Studentów, w celu umożliwienia wstępu do gmachu wydziału.
 3. Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego Dyplomant podpisuje oświadczenie, stanowiące załącznik do Zarządzenia nr 104/2020 (Oswiadczenie studenta). Student przesyła skan podpisanego oświadczenia z wykorzystaniem poczty elektronicznej w domenie polsl.pl na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Nieprzesłanie oświadczenia jest równoznaczne z nieprzystąpieniem do egzaminu dyplomowego.
 4. Dyplomant składa pracę dyplomową w wersji papierowej i elektronicznej (płytka CD) oraz pozostałe niezbędne dokumenty do Biura Obsługi Studentów najpóźniej 7 dni przed egzaminem dyplomowym, po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjazdu z BOS-em.
 5. Egzamin dyplomowy odbywa się w ramach synchronicznego kontaktu online, w którym komisja egzaminu dyplomowego (zwana dalej Komisją) oraz Dyplomant uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach, poprzez interaktywną komunikację multimedialną.
 6. Egzamin dyplomowy przeprowadza się poprzez wideokonferencję, konferencję internetową, platformę zdalnej edukacji lub inne narzędzia do synchronicznej pracy grupowej, umożliwiające przesyłanie obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym.
 7. Przewodniczący Komisji może dopuścić do udziału w egzaminie dyplomowym dodatkową osobę stanowiącą wsparcie techniczne. Osoba ta nie może być obecna podczas ustalania wyniku egzaminu.
 8. Komunikator wykorzystany do przeprowadzenia egzaminu powinien umożliwiać udostępnienie ekranu monitora komputerowego Dyplomanta w celu przedstawienia prezentacji pracy dyplomowej.
 9. Przewodniczący Komisji przesyła do Biura Obsługi Studentów skład Komisji z zaznaczeniem promotora i recenzenta pracy dyplomowej najpóźniej 3 dni przed datą egzaminu dyplomowego i wyznacza Sekretarza Komisji spośród jednego z jej członków.
 10. Sekretarz Komisji jest odpowiedzialny za:
  1. uzgodnienie z Dyplomantem i członkami Komisji sposobu komunikacji zdalnej i wybór narzędzia informatycznego (komunikatora),
  2. pozyskanie z Biura Obsługi Studentów lub od Dyplomanta jego numeru telefonu w celu umożliwienia kontaktu w razie problemów z połączeniem zdalnym w trakcie egzaminu,
  3. przekazanie drogą mailową Dyplomantowi i członkom Komisji informacji o sposobie dostępu do posiedzenia (np. link i hasło dostępu do posiedzenia),
  4. przetestowanie poprawności zdalnej komunikacji z Dyplomantem i członkami Komisji przed egzaminem dyplomowym z odpowiednim wyprzedzeniem w celu sprawdzenia jakości obrazu i dźwięku oraz możliwości udostępnienia ekranu urządzenia Dyplomanta,
  5. pomoc techniczną przy przeprowadzeniu egzaminu zdalnego za pomocą technik i narzędzi do synchronicznego kontaktu online,
  6. wypełnienie protokołu egzaminu dyplomowego i zebranie podpisów członków Komisji,
  7. przekazanie kompletu dokumentów związanych z egzaminem dyplomowym, w tym protokołu z podpisami członków Komisji, do Biura Obsługi Studentów najpóźniej w następnym dniu roboczym po egzaminie (z zastrzeżeniem p. 20 Regulaminu),
  8. rejestrację przebiegu egzaminu dyplomowego i przechowywanie nagrania przez okres co najmniej 30 dni od dnia egzaminu w sposób zapewniający bezpieczeństwo tych danych, w tym ochronę danych osobowych osób przeprowadzających egzamin i Dyplomanta.
 11. Dyplomant podczas egzaminu ma przygotowane czyste kartki papieru oraz długopis.
 12. W pomieszczeniu, w którym przebywa Dyplomant w czasie egzaminu, nie może znajdować się inna osoba, ani żadne urządzenia multimedialne lub telekomunikacyjne (w szczególności telefony, tablety, komputery itp.), z wyjątkiem urządzenia, za pośrednictwem którego prowadzony jest egzamin. W pomieszczeniu nie mogą znajdować się również materiały i przybory pomocnicze. Przewodniczący Komisji ma prawo weryfikacji spełnienia powyższych wymagań.
 13. W przypadku braku możliwości przygotowania odpowiednich warunków przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w miejscu zamieszkania Dyplomanta, zgłasza on ten fakt drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem egzaminu. Odpowiednie pomieszczenie oraz sprzęt informatyczny umożliwiający zdalne przeprowadzenie egzaminu zostanie przygotowane na Wydziale.
 14. Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego Komisja weryfikuje dane osobowe studenta – Dyplomant zobowiązany jest do pokazania do kamery dowodu tożsamości ze zdjęciem (legitymacja studencka, dowód osobisty lub paszport). Weryfikację na podstawie dokumentu tożsamości można pominąć, jeżeli tożsamość Dyplomanta potwierdzi jeden z członków Komisji.
 15. Na prośbę członka Komisji, Dyplomant ma obowiązek udostępnić ekran swojego urządzenia w dowolnej chwili.
 16. Przewodniczący Komisji przerywa egzamin dyplomowy w przypadku powtarzających się problemów technicznych związanych z brakiem odpowiedniej jakości obrazu i dźwięku oraz możliwości udostępnienia prezentacji. W takim przypadku, po dwukrotnej nieudanej próbie nawiązania połączenia na nowo, Przewodniczący Komisji sporządza notatkę służbową i przesyła ja do Biura Obsługi Studentów oraz Prodziekana ds. Kształcenia. Wyznaczony zostanie nowy termin obrony. 
 17. Jeżeli przedstawienie tez pracy dyplomowej odbywa się za pomocą prezentacji (np. PowerPoint), w czasie jej trwania Dyplomant udostępnia ekran swojego urządzenia.
 18. W trakcie egzaminu członkowie Komisji zadają pytania Dyplomantowi oraz przesyłają ich treść za pomocą czatu. W przypadku, kiedy odpowiedź powinna być uzupełniona o rysunek, wzór itp., Dyplomant może wykorzystać dowolne narzędzie do jego utworzenia i zilustrować odpowiedź udostępniając swój ekran (podobnie, jak przy prezentacji) lub rysując na kartce i przedstawiając ją do kamery.
 19. Po wysłuchaniu odpowiedzi Dyplomanta, przewodniczący Komisji nakazuje Dyplomantowi rozłączenie się na czas potrzebny do przeprowadzenia części niejawnej. Po zakończeniu części niejawnej Dyplomant jest dołączany z powrotem do spotkania, by poznać wynik egzaminu.
 20. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego Sekretarz Komisji sporządza protokół z przebiegu egzaminu dyplomowego i przekazuje go pozostałym członkom Komisji do podpisu. Podpisany protokół przekazuje do Biura Obsługi Studentów najpóźniej w następnym dniu roboczym po egzaminie. W przypadku braku możliwości dostarczenia w tym terminie oryginału protokołu dopuszcza się przesłanie do Biura Obsługi Studentów skanu – oryginał protokołu powinien być uzupełniony i dostarczony do BOSu w nieprzekraczalnym terminie 7 dni roboczych.