piątek, 02.06.2023 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Zalecenia Rady Wydziału Elektrycznego odnośnie do
oceny dorobku naukowego w postępowaniach habilitacyjnych

Dokument ten ma na celu poinformowanie Habilitantów oraz Recenzentów ich dorobku naukowo-badawczego, jakie są zalecenia wobec członków Rady Wydziału Elektrycznego przy głosowaniu nad zatwierdzeniem wniosku Komisji Habilitacyjnej.

Ocena dorobku habilitacyjnego

Wymagania dotyczące udokumentowanych osiągnięć naukowo-badawczych:

  • Habilitant przedstawia autoreferat, stanowiący podsumowanie jego badań za okres ostatnich lat. W autoreferacie Habilitant powinien sprecyzować, które swoje osiągnięcia naukowe uważa za oryginalny wkład w rozwój danej dyscypliny naukowej.
  • Habilitant powinien dostarczyć wykaz najważniejszych prac, opublikowanych po otrzymaniu stopnia doktora. Dla każdej pracy współautorskiej Habilitant zobowiązany jest do przedłożenia potwierdzonych oświadczeń, określających szczegółowo indywidualny wkład merytoryczny każdego ze współautorów.
  • Habilitant powinien przedstawić swoje osiągnięcia w zakresie prowadzenia lub uczestniczenia w pracach badawczo-rozwojowych, jak również wykaz uzyskanych oraz złożonych patentów, bądź udokumentowane wdrożenia.
  • Habilitant powinien przedstawić zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne lub technologiczne.
  • Habilitant powinien przedstawić tematykę realizowanych badań naukowych i swój dorobek podczas publicznego wystąpienia przed Radą Wydziału.
  • Habilitant powinien legitymować się dorobkiem publikacyjnym po doktoracie w liczbie kilkunastu recenzowanych pozycji, obejmującym co najmniej 5 prac opublikowanych w czasopismach indeksowanych w bazie Web of Knowledge.
  • Habilitant powinien udokumentować liczbę wszystkich cytowań swoich prac wg bazy Web of Science, których suma bez tzw. samocytowań powinna przekraczać 15.
  • Suma punktów za publikacje w czasopismach napisanych po doktoracie, obliczona zgodnie z zasadami zawartymi w załączniku do stosownego komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, powinna być co najmniej równa 100.
  • W przypadku, gdy w dorobku naukowym Habilitanta znajduje się autorska monografia habilitacyjna, powinna ona podlegać recenzji 2 samodzielnych pracowników nauki spoza jednostki zatrudniającej Habilitanta.

Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych, powinien być sporządzony w sposób uwzględniający kryteria oceny osiągnięć określone w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 1.09.2011 r. ws. kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. nr 196, poz. 1165).