wtorek, 28.05.2024 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Katedra Mechatroniki

Przegląd wybranych prac naukowo-badawczych prowadzonych w Katedrze w ostatnich latach

Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Modelowanie silnika indukcyjnego (wrzecionowego) pamięci masowych o dwóch stopniach swobody ruchu. Badanie własności eksploatacyjnych - a w szczególności drgań (grant młodego badacza - mgr inż. Wojciech Kołton)
Termin realizacji: 2011 - 2012
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński
Źródło finansowania:
...
Opis:
Cele naukowe projektu to: badanie właściwości eksploatacyjnych silników wrzecionowych stosowanych w pamięciach masowych, ze szczególnym uwzględnieniem występujących w nich drgań promienistych. W ramach pracy wykonano stanowisko badawcze umożliwiające pomiar drgań promienistych występujących w sinikach wrzecionowych pamięci masowych, oraz zaproponowano algorytm umożliwiający podział drgań promienistych na powtarzalne i niepowtarzalne.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Developing innovative method for recycling used chip board furniture and plastics by producing new environment friendly reusable multipurpose composite material – FurnitReuse
Termin realizacji: 2011 - 2013
Kierownik:
dr inż. Grzegorz Kłapyta
Źródło finansowania:
Komisja Europejska
Opis:
Projekt badawczy o akronimie „FurnitReuse”, współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach mechanizmu „Research for SMEs” 7 Programu Ramowego. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii produkcji kompozytowego materiału z odpadów drewnopochodnych oraz niesortowanych tworzyw sztucznych odzyskiwanych w firmach zajmujących się recyclingiem. Pomysłodawcą projektu jest firma Ekotech Recycling S.c. z Tychów, która skontaktowała się z pracownikami Katedry Mechatroniki na Politechnice Śląskiej z zapytaniem o rozwiązanie problemu utylizacji niesegregowanych odpadów plastikowych. W skład konsorcjum wchodzą cztery instytucje badawcze (2 z Polski i po jednej z Niemiec i Węgier) oraz 5 małych przedsiębiorstw (z Polski, Niemiec, Litwy, Hiszpanii i Turcji).
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Development of Joint International Master Degree and Lifelong Learning Framework in Mechatronics - JIM2L
Termin realizacji: 2011 - 2014
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński
Źródło finansowania:
Komisja Europejska
Opis:
JIM2L jest projektem realizowanym w ramach programu TEMPUS. Celem programu jest rozwój system edukacyjnego na poziomie szkolnictwa wyższego w Egipcie i Jordanii poprzez opracowanie i wdrożenie studiów drugiego stopnia na kierunku Mechatronika. Ponadto projekt przewiduje stworzenie centrów szkoleniowych realizujących szkolenia dedykowane dla inżynierów zatrudnionych w przemyśle. Ze strony UE uczestnikami programu są Bochum University of Applied Sciences (grant holder), London South Bank University i Politechnika Śląska. Ponadto jako partner przemysłowy w projekt jest zaangażowana niemiecka firma EON. Beneficjentami projektu są dwa uniwersytety z Jordanii (German Jordanian University, Philadelphia University) oraz trzy z Egiptu (Zagazig University, Higher Technological Institute, Heliopolis University).
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Sterowanie układami napędowymi z silnikami indukcyjnymi oraz robotami przemysłowymi w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego z wykorzystaniem sieci Internet (grant promotorski - mgr inż. Paweł Kielan)
Termin realizacji: 2010 - 2011
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński
Źródło finansowania:
...
Opis:
W pracy opracowano metodologię oraz stanowisko badawcze do prowadzenia badań symulacyjnych układów regulacji z pętlą sprzężenia zwrotnego zamkniętą przez emulator symulujący działanie sieci Internet. Prowadzenie badań symulacyjnych (przy wykorzystaniu modeli matematycznych implementowanych w programie SIMULINK lub na karcie procesorów sygnałowych DSP1104) pozwala poszerzyć badaną klasę obiektów i umożliwia prowadzenie badań przy szerokiej gamie możliwych parametrów obiektu sterowania i nastaw regulatora. Przedstawiono również wyniki badań eksperymentalnych potwierdzających celowość badań, jak też główny kierunek badań oparty na założenie, że sieć Internet dla potrzeb sterowania w układach regulacji może być wykorzystana dla określonej grupy obiektów oraz rodzajów sterowania.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Analiza systemu sterowania wektorowego silnika indukcyjnego obrotowo-liniowego i badanie własności napędu przy złożonej trajektorii ruchu (grant promotorski - mgr inż. Marcin Szczygieł)
Termin realizacji: 2010 - 2011
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński
Źródło finansowania:
...
Opis:
W procesie badawczym silnika liniowo – obrotowego przeprowadzono badania ukierunkowane na oddziaływanie modułu R na moduł L, które według wiedzy autora nie były dotychczas prowadzone i nie znalazły odzwierciedlenia w dostępnej literaturze. Wyjaśniono mechanizm wzajemnego oddziaływania obu modułów: sprzężenia mechanicznego (oddziaływanie poprzez siły tarcia) oraz sprzężenia elektromagnetycznego (oddziaływanie poprzez zniekształcenie rozkładu pola magnetycznego) i zaproponowano opis tych zjawisk w stanach statycznych i dynamicznych przy pomocy odpowiednich charakterystyk. Znajomość wzajemnego oddziaływania modułów jest istotna przy opracowywaniu algorytmów sterowania i pozycjonowania końcówki roboczej urządzeń, napędzanych silnikiem o dwóch stopniach swobody ruchu.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Pomiary charakterystyk elektro-termo-mechanicznych stopów z pamięcią kształtu (Shape Memory Alloy - SMA)
Termin realizacji: 2009 - 2010
Kierownik:
dr inż. Grzegorz Kłapyta
Źródło finansowania:
...
Opis:
Celem projektu było zaprojektowanie oraz wykonanie zautomatyzowanego stanowiska pomiarowego do wyznaczania charakterystyk elektro-mechanicznych stopów z pamięcią kształtu. W ramach projektu wykonano serię badań wybranego aktuatora cięgnowego typu F2000, wykonanego z Nitinolu oraz wyznaczono pomiarowo jego charakterystyki. Opracowano aproksymację charakterystyk z wykorzystaniem zmodyfikowanego równania Fermiego – Diraca, i na podstawie otrzymanych równań sformułowano model matematyczny aktuatora.