piątek, 01.07.2022 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Baza laboratoryjna Wydziału Elektrycznego

Laboratorium Wzorców AC-DC

W Laboratorium Wzorców AC-DC aktualnie mieści się stanowisko do komparacji termicznych wzorcowych przetworników napięcia przemiennego z najwyższą osiągalną dokładnością. Laboratorium jest wyposażone w elektromagnetycznie ekranowaną kabinę pomiarową o stabilizowanej temperaturze i wilgotności. Konstrukcja kabiny zapewnia tłumienność zaburzeń przewodzonych i promieniowanych większą od 60 dB w paśmie częstotliwości od 100 kHz do 6 GHz. Umożliwia to minimalizację wpływu zewnętrznych pól elektrycznych i magnetycznych na pomiary wykonywane w kabinie. Ponadto kabinę wyposażono w profesjonalny układ stabilizacji temperatury i wilgotności. Jego podstawowym zadaniem jest zapewnienie stałej temperatury i wilgotności w kabinie, a w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk pomiarowych. Wartość zadana temperatury, którą układ ma za zadanie stabilizować obejmuje zakres od 20 do 25 °C. Dobowe dryfty temperaturowe nie przekraczają 0,1 °C na wywiewie powietrza z kabiny i 0,15 °C nad stanowiskami pomiarowymi. Laboratorium wyposażono w infrastrukturę teleinformatyczną umożliwiającą monitorowanie przebiegu transferu oraz zdalne sterowanie systemem pomiarowym przez Internet. Automatyczna ciągła realizacja kalibracji, testowania i weryfikacji wyników oraz zdalne monitorowanie i sterowanie przebiegiem pomiarów zapewnia eliminację wpływu obecności operatora na wynik wzorcowania.

Baza laboratoryjna Wydziału Elektrycznego

Laboratorium elektrycznych pomiarów dokładnych

Laboratorium przystosowane jest do wykonywania pomiarów składowych impedancji z małą niepewnością w szerokim zakresie częstotliwości (od 0 do 2 MHz). Najlepsza osiągalna dokładność pomiaru (zdolność pomiarowa CMC) wynosi od 2 do 500 μΩ/Ω w zależności od mierzonej składowej i częstotliwości pomiarowej. Oprócz impedancji w laboratorium wykonuje się pomiary prądów stałych i przemiennych do 1 A, a także napięć stałych i przemiennych do 1000 V w zakresie częstotliwości do 10 MHz. Względna niepewność pomiaru prądów i napięć sięga 10-6. W laboratorium wykonuje się także pomiary składowych ortogonalnych napięć, a także pomiary przesunięcia fazowego z rozdzielczością sięgającą pojedynczych mrad. Wyposażenie laboratorium umożliwia również pomiary współczynnika zniekształceń nieliniowych i szumów.

Wyposażenie laboratorium stanowi m.in.:

  • komparator wzorców indukcyjności KWL-4, 
  • termostat powietrzny z zestawem wzorów impedancji Tinsley i Grenad, 
  • precyzyjny mostek RLC Agilent E4980A, 
  • woltomierz wektorowy Lock-in Amplifier Stanford Research System SR830, 
  • wysokiej klasy multimetry Agilent 3458A, 
  • wysokiej klasy generator dwukanałowy Tabor Electronics WW2572A, 
  • system Audio Precision SYS-2722.
Baza laboratoryjna Wydziału Elektrycznego

Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej

Zestawione w laboratorium stanowiska umożliwiają m.in. realizację testów odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych na zaburzenia o charakterze: wyładowań elektrostatycznych ESD wg PN-EN 61000-4-2 (symulator NSG-435); szybkich elektrycznych stanów przejściowych BURST wg PN-EN 61000-4-4, udarów napięciowych SURGE wg PN-EN 61000-4-5, zmian parametrów zasilania PQT wg PN-EN 61000-4-11 (generator Modula 6150). Pozwala to też na badania odporności na pole magnetyczne o częstotliwości sieciowej wg PN-EN 61000-4-8. Aparatura umożliwia również pomiary poziomów emisji przewodzonej wg PN-EN 55011 i PN-EN 55022 w zakresie częstotliwości 150 kHz - 30 MHz (analizator Agilent E4411B), pomiary zaburzeń radioelektrycznych promieniowanych wg PN-EN 55011 i PN-EN 55022 w zakresie częstotliwości 0,1 - 3000 MHz (analizator Hameg HM5530), pomiary pól elektrycznych i magnetycznych na stanowiskach pracy wg PN-T-06580 w zakresie częstotliwości 1 kHz - 1 MHz (pole elektryczne) i 1 kHz - 100 kHz (pole magnetyczne). Ponadto możliwa jest analiza zaburzeń i badania odporności urządzeń pokładowych pojazdów samochodowych (rejestrator/generator AutoWave).

Baza laboratoryjna Wydziału Elektrycznego

Laboratorium eksploatacji systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych

Zestawione stanowiska laboratoryjne umożliwiają praktyczną realizację wybranych procedur diagnostycznych i serwisowych, które wykorzystuje się w eksploatacji urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych, celem zapewnienia ich niezawodnej pracy.

Baza laboratoryjna Wydziału Elektrycznego

Zautomatyzowane stanowisko pomiarowe do transferu AC/DC

Stanowisko pomiarowe umożliwiające komparacje termicznych wzorców napięcia przemiennego z najwyższą osiągalną dokładnością. Komparacje realizowane są w zakresie napięcia od 0,5 do 1000 V oraz w paśmie częstotliwości 10 Hz - 1 MHz. W skład stanowiska wchodzą wzorce wraz z odpowiednimi rezystorami zakresowymi. Integralną część stanowiska stanowią kalibratory napięcia stałego i przemiennego, nanowoltomierze oraz system kondycjonująco-przełączający. Aktualnie w laboratorium prowadzone są prace, których celem jest opracowanie i zbudowanie pierwotnego wzorca napięcia przemiennego (Projekt Rozwojowy nr NR01 0030 10, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Po zakończeniu projektu (rok 2014) laboratorium będzie dysponowało wzorcem napięcia przemiennego o parametrach metrologicznych porównywalnych z parametrami wzorców pierwotnych państw wysokorozwiniętych.

Baza laboratoryjna Wydziału Elektrycznego

Komparator wzorców indukcyjności KWL-4

Komparator KWL-4 - zaprojektowany i wykonany przez naukowców z Instytutu Metrologii, Elektroniki i Automatyki Politechniki Śląskiej – umożliwia komparację wzorców indukcyjności własnej o jednakowych wartościach nominalnych przy częstotliwości 1000 Hz i 1592 Hz. Przyrząd o strukturze niezrównoważonego mostka transformatorowego mierzy bezpośrednio różnicę składowych rzeczywistych i urojonych porównywanych wzorców. Rozdzielczość pomiaru różnicy indukcyjności wynosi 1 nH, a błąd pomiaru nie przekracza 10 μH/H.

Baza laboratoryjna Wydziału Elektrycznego

Termostat powietrzny z zestawem wzorów impedancji Tinsley i GenRad

Termostat powietrzny zapewnia stabilizację warunków środowiskowych (temperatury w zakresie od 15 do 80 °C) przy komparacjach wzorców impedancji. Przy konstrukcji termostatu zadbano, aby zapewniał on największą stabilność temperatury (na poziomie 0,02 °C) w zakresie temperatur od 20 do 25 °C. Termostat jest też wykorzystywany do badań współczynników temperaturowych wzorców impedancji i aparatury pomiarowej.

Baza laboratoryjna Wydziału Elektrycznego

Precyzyjny mostek RLC Agilent E4980A

Przyrząd umożliwia wykonywania pomiarów parametrów schematu zastępczego szeregowego i równoległego elementów R, L, C w szerokim paśmie częstotliwości (20 Hz - 2 MHz) przy zachowaniu dokładności pomiaru na poziomie 0,05%. Możliwe są pomiary modułów impedancji, admitancji, pomiary przesunięć fazowych, czy współczynników dobroci cewek i strat dielektrycznych kondensatorów. Użytkownik może sam wybrać rodzaj wymuszenia i zdecydować przy jakiej wartości prądu bądź napięcia dokonywany będzie pomiar. Przyrząd, dzięki opcji wstępnej kalibracji układu (pomiary przy zwartym i rozwartym obwodzie pomiarowym), pozwala wyeliminować błędy spowodowane przez impedancje pasożytnicze dołączane szeregowo i równolegle do obiektu badanego.

Baza laboratoryjna Wydziału Elektrycznego

Woltomierz wektorowy Lock-in Amplifier Stanford Research System SR830

SR830 umożliwia pomiar pomiar ekstremalnie małych (rzędu kilku nV) napięć przemiennych. Pomiar może być przeprowadzony nawet w sytuacji, gdy na mierzony sygnał nakładają się szumy o wartościach wielokrotnie większych niż sygnał mierzony. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu w przyrządzie metody detekcji fazoczułej z pętlą sprzężenia fazowego (PLL) w celu wyodrębnienia sygnału o ściśle określonej częstotliwości i fazie. Szumy o częstotliwościach różniących się od częstotliwości sygnału mierzonego (sygnału odniesienia) są skutecznie eliminowane. Przyrząd umożliwia pomiar składowych ortogonalnych napięć, a także modułu i przesunięcia fazowego pomiędzy sygnałami doprowadzonymi na wejścia przyrządu.

Baza laboratoryjna Wydziału Elektrycznego

Multimetr Agilent 3458A

Agilent 3458A jest wysokiej klasy multimetrem o max. rozdzielczości 8,5 cyfry, który umożliwia pomiar napięć stałych do 1000 V z niepewnością na poziomie ułamka μV/V, pomiar napięć przemiennych do 1000 V w paśmie częstotliwości od 1 Hz do 10 MHz z niepewnością sięgającą 100 μV/V, pomiar prądów stałych do 1 A z niepewnością na poziomie 14 μA/A, pomiar prądów przemiennych do 1 A w paśmie częstotliwości od 1 Hz do 100 kHz z niepewnością sięgającą 500 μA/A, dwu- lub czteroprzewodowy pomiar rezystancji do 1 GΩ z niepewnościami sięgającymi 2,2 μΩ/Ω i pomiar częstotliwości i okresu w paśmie od 1 Hz do 10 MHz z niepewnością 0,01%.

Baza laboratoryjna Wydziału Elektrycznego

Wysokiej klasy generator dwukanałowy Tabor Electronics WW2572A

Tabor Electronics WW2572A jest dwukanałowym generatorem przebiegów klasycznych, programowanych przez użytkownika (arbitralnych), sekwencyjnych i modulowanych o 16-bitowej rozdzielczości nastawy amplitudy. Wykorzystanie układu generatora DDS o szybkości odtwarzania próbek 250 MS/s oraz metody synchronicznego wyzwalania zboczy sygnałów w obu kanałach (ang. inter-channel phase control) stwarza możliwość generacji dwóch napięć sinusoidalnych o bardzo dużej stabilności i małym jitterze. Przyrząd umożliwia nastawę fazy przebiegu z rozdzielczością jednej próbki, co w przypadku wykorzystania maksymalnej częstotliwości próbkowania do generacji przebiegu sinusoidalnego o częstotliwości f=1 kHz daje rozdzielczość nastawy fazy sięgającą 0,001°. Pod tym względem generator Tabor nie ustępuje najwyższej klasy wzorcowi fazy Clarke-Hess 5500.

Baza laboratoryjna Wydziału Elektrycznego

System Audio Precision SYS-2722

SYS-2722 jest najwyższej klasy sterowanym komputerowo przyrządem pomiarowym umożliwiającym generację i analizę sygnałów analogowych i cyfrowych o częstotliwości akustycznej. Umożliwia m.in. pomiary: amplitud, częstotliwości, współczynnika zniekształceń nieliniowych, szumów, fazy, pasma przenoszenia i przesłuchów dla analogowych i cyfrowych urządzeń audio, a także analizę spektralną z wykorzystaniem FFT. Dzięki wbudowanemu generatorowi dwukanałowemu system może być wykorzystywany jako źródło stabilnego sygnału dwufazowego.

Baza laboratoryjna Wydziału Elektrycznego

Generator Modula 6150 firmy Schaffner

Znajduje on zastosowanie do testów odporności urządzeń na zaburzenia o charakterze szybkich elektrycznych stanów przejściowych (BURST), wprowadzanych do linii zasilającej AC lub DC oraz do linii sygnałowych, interfejsowych i sterujących (pojemnościowa klamra sprzęgająca) wg PN-EN 61000-4-4. Testy odporności na zaburzenia przepięciowe (SURGE), wprowadzane do linii zasilających AC lub DC wg PN-EN 61000-4-5. Testy odporności na zmiany parametrów zasilania sieciowego 230 VAC (PQT) wg PN-EN 61000-4-11. Maksymalny poziom napięcia probierczego generatora wynosi 4,4 kV.

Baza laboratoryjna Wydziału Elektrycznego

Symulator wyładowań elektrostatycznych NSG 435 firmy Schaffner

Znajduje on zastosowanie do testów odporności na wyładowania elektrostatyczne w powietrzu i kontaktowe (wymienne elektrody) wg PN-EN 61000-4-2. Model obwodu rozładowczego HBM (ciało ludzkie). Napięcia probiercze: do 15 kV dla wyładowań powietrznych i do 8 kV dla wyładowań kontaktowych. Maksymalne napięcie ładowania obwodu rozładowczego wynosi 16,5 kV.

Baza laboratoryjna Wydziału Elektrycznego

Rejestrator / Generator AutoWave firmy EMTest

Umożliwia on rejestrację zaburzeń przewodzonych w dziedzinie czasu, pochodzących od urządzeń pokładowych pojazdów samochodowych (możliwość rejestracji na obiekcie rzeczywistym). Układ pozwala na testy odporności urządzeń na zaburzenia rzeczywiste, zaburzenia zdefiniowane przez producentów pojazdów samochodowych oraz na zaburzenia o kształcie przebiegu czasowego, opracowanego indywidualnie w dołączonym do przyrządu oprogramowaniu PC. Parametry: 4-kanałowy generator arbitralny oraz 2-kanałowy rejestrator. Częstotliwość próbkowania do 500 kS/s, wbudowany twardy dysk o pojemności 60 GB. Przyrząd współpracuje ze wzmacniaczem mocy (opcja pracy generatora), przetwarzającym sygnał ze składową stałą i zmienną w paśmie częstotliwości do 100 kHz i prądzie wyjściowym do 6 A.

Baza laboratoryjna Wydziału Elektrycznego

Generator pola magnetycznego ciągłego o częstotliwości 50 Hz

Umożliwia on testy odporności na zaburzenia o charakterze ciągłego pola magnetycznego o częstotliwości sieciowej 50 Hz wg PN-EN 61000-4-8. Badania w trzech osiach metodą zbliżeniową lub zanurzeniową z poziomami probierczymi natężenia pola magnetycznego: 1; 3; 10 i 30 A/m (wartości skuteczne).

Baza laboratoryjna Wydziału Elektrycznego

Miernik pola elektromagnetycznego MEH-25

Miernik umożliwia pomiary natężenia pola elektrycznego i magnetycznego w otoczeniu wielkoprądowych obiektów przemysłowych (m.in. urządzeń przekształtnikowych i urządzeń grzejnictwa indukcyjnego). Zakres częstotliwości: 1 kHz - 1 MHz dla pola elektrycznego i 1 kHz - 100 kHz dla pola magnetycznego. Pozwala to na wyznaczanie stref ochronnych na stanowiskach pracy, analizę dopuszczalnych czasów ekspozycji pracowników w polu elektrycznym i magnetycznym w odniesieniu do normy PN-T-06580 i rozporządzeń krajowych.

Baza laboratoryjna Wydziału Elektrycznego

Miernik pola elektromagnetycznego TES-92

Miernik pozwala na bezkierunkowe, szerokopasmowe pomiary składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości. Umożliwia pomiary gęstości mocy mikrofalowej oddziaływań elektromagnetycznych w. cz., głównie w otoczeniu urządzeń struktury WiFi, GSM i stacji bazowych telefonii komórkowej. Zakres częstotliwości 50 MHz - 3,5 GHz.

Baza laboratoryjna Wydziału Elektrycznego

Analizator widma Hameg HM5530

Analizator umożliwia pomiary poziomów emisji promieniowanej w paśmie częstotliwości 0,1 - 3000 MHz (antena dookólna) wg PN-EN 55011i PN-EN 55022 z maksymalną rozdzielczością pomiarów, wynoszącą 9 kHz. Pomiary wykonywane są głównie w otoczeniu obiektów przemysłowych w miejscu ich zainstalowania, generujących zaburzenia radioelektryczne. Analizator pozwala na pomiary składowej elektrycznej i magnetycznej pola elektromagnetycznego, emitowanego w otoczeniu urządzeń elektronicznych, płytek PCB i okablowania (tzw. badania konstruktorskie) przy użyciu dedykowanych sond aktywnych. Ponadto umożliwia pomiary poziomów zaburzeń przewodzonych w.cz., propagowanych w obwodach płytek drukowanych (sonda wysoko-impedancyjna).

Baza laboratoryjna Wydziału Elektrycznego

Analizator widma Agilent E4411B

Analizator umożliwia pomiary poziomów emisji przewodzonej w liniach zasilających AC w zakresie częstotliwości 150 kHz - 30 MHz (CISPR B) wg PN-EN 55011 i PN-EN 55022. Maksymalna rozdzielczość pomiarów wynosi 9 kHz. Analizator współpracuje ze sztuczną siecią pomiarową (LISN) typu V.

Baza laboratoryjna Wydziału Elektrycznego

Stanowisko do badania filtrów przeciwzakłóceniowych i ograniczników przepięć małej mocy

Stanowisko umożliwia pomiar częstotliwościowych charakterystyk przetwarzania filtrów przeciwzakłóceniowych sieciowych oraz badanie skuteczności typowych ograniczników przepięć małej mocy.