wtorek, 28.05.2024 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów

Przegląd wybranych prac naukowo-badawczych prowadzonych w Instytucie w ostatnich latach

Tytuł:
Analiza oddziaływania sieci przesyłowej prądu przemiennego i stacji konwertorowej
Termin realizacji: 2012
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Paweł Sowa
Źródło finansowania:
PSE Operator SA
Opis:
Praca obejmowała modelowanie i analizy zachowania się dużego obszaru sieciowego wraz ze wstawką „back to back” (B2B). W szczególności koncentrowano się na analizie stanów elektromagnetycznych i elektrodynamicznych jakie towarzyszyły wystąpieniu zakłóceń zwarciowych (różnego rodzaju) oraz działaniu automatyki SPZ (jedno lub trójfazowego) na liniach najwyższych napięć. Symulacje były przeprowadzone dla dwóch rodzajów wstawek B2B, wykonanych w technologii LCC oraz FCC (VSC) lub pracy równoległej tych wstawek. Uzyskane wyniki wskazują na stosunkowo dużą podatność pracy analizowanych wstawek B2B na występujące stany zakłóceniowe w systemie elektroenergetycznym. W związku z tym mogą one posłużyć jako punkt wyjścia do dalszych prac mających na celu wypracowanie odpowiednich działań poprawiających współpracę wstawek konwertorowych B2B z rozległymi układami sieciowymi w stanach zakłóceniowych.
Tytuł:
Analiza określająca parametry przesuwników fazowych w SE Krajnik i SE Mikułowa na podstawie obliczeń rozpływów mocy na przekroju systemów Polski i Niemiec
Termin realizacji: 2011 - 2012
Kierownik:
dr hab. inż. Roman Korab
Źródło finansowania:
PSE-Operator SA
Opis:
Przesuwniki fazowe są to specjalne transformatory z regulacją poprzeczną (regulacją kąta fazowego napięć węzłowych), umożliwiające regulację rozpływu mocy czynnej w sieci, bez zmiany mocy wytwarzanej. Celem opracowania było wykonanie analiz rozpływowych, których wyniki pozwoliły na sformułowanie rekomendacji dotyczącej wymaganej mocy przechodniej oraz maksymalnego zakresu kąta przesunięcia fazowego przesuwników, przeznaczonych do zainstalowania w liniach transgranicznych między systemem polskim a systemem niemieckim (linie Mikułowa – Hagenverder i Krajnik – Vierraden), przy uwzględnieniu możliwości konstrukcyjnych, transportowych oraz posadowienia urządzeń na terenie SE Mikułowa i SE Krajnik. Wyniki analiz zostały wykorzystane przez polskiego OSP przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej, dotyczącej instalacji tego typu urządzeń w systemie polskim.
Tytuł:
Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Zadanie badawcze nr 3: Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii w budownictwie
Termin realizacji: 2010 - 2013
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan Popczyk
Źródło finansowania:
NCBiR
Opis:
Celem zadania jest opracowanie sposobów rekomendacji służących zwiększeniu udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym budynku, a poprzez to uzyskanie pozytywnych efektów ekologicznych, ekonomicznych oraz technicznych w skali budynku, kompleksów budowlanych, gmin a w efekcie kraju. Oczekiwane rezultaty zadania przewiduje się uzyskać poprzez realizację następujących podzadań: 1.ocenę istniejącego stanu rekomendacji wykorzystania OŹE w budownictwie, 2.opracowanie metodologii oceny technicznej, ekonomicznej i ekologicznej wykorzystania OŹE, 3.opracowanie programu komputerowego do oceny technicznej, ekonomicznej i ekologicznej wykorzystania OŹE, opracowanie szczegółowych rekomendacji.
Tytuł:
Badanie i ocena stanu technicznego układów izolacyjnych transformatorów olejowych w oparciu o zespoloną metodę elektryczno - akustyczną wspomaganą DGA
Termin realizacji: 2009 - 2012
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Gacek
Źródło finansowania:
MNiSW
Opis:
W pracy zastosowano analizę pomiarów wyładowań niezupełnych metodą elektryczną i metodą emisji akustycznej do diagnozowania stanu izolacji transformatorów olejowych. Uzyskane wyniki pozwalają na zaawansowany opis i wyznaczenie rozkładów amplitudowych, wartości deskryptorów ADP i ADC w wybranych pasmach częstotliwości oraz sporządzanie map tych deskryptorów. Na podstawie sporządzonych obrazów można wskazać lokalne ekstrema, które odwzorowują skalę zakłóceń. Przeprowadzona analiza właściwości sygnałów emisji akustycznej ze zlokalizowanych obszarów doprowadziła do rozróżnienia sygnałów opisujących wyładowania niezupełne oraz wewnętrzne zakłócenia akustyczne. W pracy zweryfikowano zgodność wyników badań wyładowań niezupełnych uzyskanych niezależnie metodą emisji akustycznej i metodą elektryczną.
Tytuł:
Analizy przyłączeniowe wpływu na krajowy system elektroenergetyczny źródeł odnawialnych oraz weryfikacja wydanych warunków przyłączeniowych
Termin realizacji: 2009 - 2012
Kierownik:
dr hab. inż. Maksymilian Przygrodzki
Źródło finansowania:
inwestorzy zewnętrzni
Opis:
Cykl prac o charakterze naukowo - badawczym związanych z analizami wpływu na sieć zamkniętą krajowego systemu elektroenergetycznego nowych źródeł energii elektrycznej, w szczególności farm wiatrowych. Analizy dotyczyły oddziaływań modelowanych w stanach ustalonych i przejściowych. W efekcie podejmowanych analiz można było określić zakres inwestycji rzeczowych wynikających z przewidywanego przyłączenia badanej farmy wiatrowej oraz stopień przygotowania istniejącej infrastruktury na przyjęcie produkowanej mocy elektrycznej. Prace realizowane na gruncie preferencji dla energetyki odnawialnej w zakresie wytwarzania i wprowadzania do sieci energii elektrycznej. Druga grupa zrealizowanych prac dotyczyła możliwości zmian projektowych w ramach wydanych warunków przyłączenia, a związanych z zastosowaniem nowych rozwiązań w zakresie turbin wiatrowych. Badaniom podlegały oddziaływania sieciowe turbin w stanach ustalonych, stanach przejściowych, wytyczne w zakresie automatyki zabezpieczeniowej, kompensacji mocy biernej oraz jakości generowanej energii. Wynikiem przeprowadzonych prac była ocena możliwości wymiany turbin wiatrowych oraz wskazanie ewentualnego zakresu niezbędnego doposażenia układów sieciowych.
Tytuł:
Parametryzacja procesu podejmowania decyzji w zakresie wyboru preferowanej ścieżki długoterminowego rozwoju sieci przesyłowej zaimplementowanego na Platformie Programowej PRiMSP
Termin realizacji: 2008 - 2009
Kierownik:
dr hab. inż. Kurt Żmuda, Prof. Pol. Śl.
Źródło finansowania:
PSE Operator SA
Opis:
Praca dotyczyła analizy opracowanej przez EPC SA metodyki PRiMSP (Planowania Rozwoju i Modernizacji Sieci Przesyłowej) i jej implementacji na Platformie Programowej przez firmę WASKO SA. Praca wykonana jako wieloetapowa. Do badań modelowych opracowano model sieci testowej, a następnie wykorzystując model sieci testowej przeprowadzono szereg obliczeń weryfikujących działania Platformy PRiMSP przy wykorzystaniu programów niezależnych, realizujących analogiczne funkcje jak programy składowe Platformy PRiMSP. W ramach pracy wykonano i oceniono modelowy proces planowania rozwoju i modernizacji sieci testowej zaimplementowanej na Platformie PRiMSP. Ponadto wykonano szereg obliczeń weryfikujących uzyskiwane wyniki cząstkowe. Na podstawie pozyskanych doświadczeń i obserwacji zebranych podczas pracy z Platformą PRiMSP sformułowano ocenę ekspercką prawidłowości implementacji metodyki planowania rozwoju i modernizacji sieci przesyłowej na Platformie, a także ergonomii i jakości wykonania interfejsu użytkownika. Przeprowadzono analizy parametryczne wytypowanych czynników istotnie wpływających na wyniki kształtujące i uzasadniające wybór strategii preferowanej na Platformie PRiMSP. Na podstawie przeprowadzonych rozważań przedstawiono wnioski i zalecenia ważne dla celów użytkowych Platformy.