piątek, 02.06.2023 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Informacja dla pracowników Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach

 

1. Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych

Z dniem 1 stycznia 2010 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) wprowadzające obowiązek zapewnienia kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych (JSFP).

Definicja kontroli zarządczej określona została w art. 68 ust. 1 ww. ustawy: "kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy".

Kontrolę zarządczą należy wiązać z kompleksowo rozumianymi procesami zarządzania jednostką, przy czym najistotniejszym elementem tej kontroli powinien być system wyznaczania celówzadań oraz monitorowania stopnia ich realizacji. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, kontroli zarządczej nie można utożsamiać z dotychczasową wewnętrzną kontrolą finansową i ograniczać jej do wykonywania samych czynności kontrolnych. Kontrola zarządcza jest systemem bardziej złożonym, który ma za zadanie sprawić, aby JSFP osiągnęły cele przed nimi postawione. Dotychczasowe czynności kontrolne powinny stanowić tylko niewielką część całego systemu kontroli zarządczej, mając na celu częściowe zdiagnozowanie stanu obecnego. Cele kontroli zarządczej określa art. 68 ustawy w ustępie 2.

Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:

 • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 • skuteczności i efektywności działania,
 • wiarygodności sprawozdań,
 • ochrony zasobów,
 • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
 • efektywności i skuteczności przepływu informacji,
 • zarządzania ryzykiem.

Standardy kontroli zarządczej zostały określone w załączniku do komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. MF nr 15, poz. 84).

2. System Kontroli Zarządczej w Politechnice Śląskiej

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/200/10/11 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej i Zarządzenia nr 5/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 23 listopada 2010 r. z dniem 1 grudnia 2010 roku wprowadzony został na uczelni System Kontroli Zarządczej (SKZ).

Kontrola zarządcza w Politechnice Śląskiej:

 1. stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy,
 2. obejmuje wewnętrzne procesy i procedury ich realizacji, zgodnie ze standardami kontroli zarządczej ogłoszonymi przez Ministra Finansów, zintegrowane w sposób systemowy,
 3. jest realizowana zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, uchwałami Senatu oraz zarządzeniami Rektora Politechniki Śląskiej.

Celem Systemu Kontroli Zarządczej jest zapewnienie:

 • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 • skuteczności i efektywności działania,
 • wiarygodności sprawozdań,
 • ochrony zasobów,
 • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
 • efektywności i skuteczności przepływu informacji,
 • zarządzania ryzykiem.

Standardy kontroli zarządczej na Politechnice Śląskiej obejmują:

 • środowisko wewnętrzne,
 • cele i zarządzanie ryzykiem,
 • mechanizmy kontroli,
 • informację i komunikację,
 • monitorowanie i ocenę.

Dokumenty zawierające uregulowania Systemu Kontroli Zarządczej w Politechnice Śląskiej tworzą zbiór składający się z 22 części:

SKZ.1
Przestrzeganie wartości etycznych
SKZ.2
Kompetencje zawodowe
SKZ.3
Struktura organizacyjna
SKZ.4
Delegowanie uprawnień
SKZ.5
Misja
SKZ.6
Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji
SKZ.7
Identyfikacja ryzyka
SKZ.8
Analiza ryzyka
SKZ.9
Reakcja na ryzyko
SKZ.10
Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej
SKZ.11
Nadzór nad wykonywaniem zadań
SKZ.12
Ciągłość działalności
SKZ.13
Ochrona zasobów
SKZ.14
Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych
SKZ.15
Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych
SKZ.16
Bieżąca informacja
SKZ.17
Komunikacja wewnętrzna
SKZ.18
Komunikacja zewnętrzna
SKZ.19
Monitorowanie Systemu Kontroli Zarządczej
SKZ.20
Samoocena
SKZ.21
Audyt wewnętrzny
SKZ.22
Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej

Baza dokumentów SKZ jest na bieżąco aktualizowana, a na głównej stronie internetowej Politechniki Śląskiej znajduje się ogólnodostępny link do poszczególnych dokumentów SKZ .

Ponadto, pracownicy Politechniki Śląskiej mają dostęp do dokumentów z bazy SKZ po zalogowaniu pod adresem https://skz.polsl.pl, gdzie można również składać uwagi oraz propozycje zmian do poszczególnych dokumentów.

Dodatkowych informacji udziela Pełnomocnik Dziekana Wydziału Elektrycznego ds. Systemu Kontroli Zarządczej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Strategia rozwoju Wydziału

Istotnym elementem funkcjonowania SKZ na Wydziale Elektrycznym jest przyjęta Strategia Wydziału na lata 2012 – 2020, zgodnie z którą formułowane są cele i zadania przewidziane do realizacji w danym roku kalendarzowym. Poszczególne zadania ujęte są w ramach czterech podstawowych perspektyw: finansowej, klienta, procesów wewnętrznych oraz nauczania i rozwoju. Za realizację poszczególnych zadań odpowiadają ich kierownicy. Kluczowe decyzje w zakresie realizacji SKZ podejmuje Dziekan Wydziału w trybie zgodnym z właściwymi Zarządzeniami Rektora Politechniki Śląskiej oraz w porozumieniu z kierownikami zadań i Wydziałową Komisją ds. Organizacji i Zarządzania.