piątek, 02.06.2023 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Baza laboratoryjna Wydziału Elektrycznego

Laboratorium Urządzeń i Instalacji Elektrycznych

Laboratorium urządzeń i instalacji elektrycznych (sala 812) pozwala na wykonywanie prac naukowo badawczych w zakresie badania elementów instalacji elektrycznych (wyłączniki, zabezpieczenia, w tym ochrona przeciwporażeniowa, częściowo przewody), badania niektórych urządzeń elektrycznych (np. aparatura łączeniowa z wyjątkiem pomiarów zwarciowych), badania parametrów jakości napięcia w instalacjach i sieciach elektrorenergetycznych i wykonywania pomiarów z zakresu techniki oświetleniowej, jednakże w ograniczonym zakresie (tylko mierniki natężenia oświetlenia – luksomierze – pozwalają na wykonywanie pomiarów profesjonalnych).

Baza laboratoryjna Wydziału Elektrycznego

Laboratorium Techniki Wysokich Napięć

Laboratorium znajduje się w salach: 803, 809 i 15e, w budynku A Wydziału Elektrycznego. Laboratorium dysponuje dwoma generatorami udarów napięciowych o wartościach maksymalnych napięcia 220 kV i 300 kV oraz transformatorami probierczymi głównie TP 60 oraz TP 110 o maksymalnej wartości skutecznej napięć wyjściowych odpowiednio 60 kV oraz 110 kV. Poszczególne stanowiska, w zależności od potrzeb wyposażone są m.in. w: iskierniki pomiarowe, dzielniki wysokiego napięcia oraz kilowoltomierze. W sali 15e zostało zlokalizowane stanowisko do pomiarów wyładowań niezupełnych w układach izolacyjnych wysokiego napięcia. W celu możliwie dużego obniżenia poziomu zakłóceń w sali 15e został wykonany metalowy, ciągły ekran. Ekran połączono z niezależnym (dedykowanym tylko tej sali) uziomem, a instalacja stanowiska została odseparowana od instalacji zasilającej inne laboratoria. Dzięki tym zabiegom poziom zakłóceń zewnętrznych w sali 15e nie przekracza zaleceń stosownych norm. Stanowisko laboratoryjne do pomiaru wyładowań niezupełnych wyposażone jest m.in. w skomputeryzowany miernik TE-571 (Haefely-Trench) wraz z dedykowanym mu osprzętem oraz kilowoltomierz KVM100 (Phenix Technologies). Obecnie stanowisko to wykorzystywane jest głównie do prac naukowo-badawczych.

Baza laboratoryjna Wydziału Elektrycznego

Laboratorium Techniki Wielkich Prądów

Laboratorium Techniki Wielkich Prądów znajduje się w sali 15, w budynku A Wydziału Elektrycznego. Wyposażone jest m.in. w transformatory wielkoprądowe o prądzie ciągłym do 5,4 kA wraz z dedykowanymi im układami zasilania oraz regulacji, wymuszalniki (zadajniki) prądowe oraz zespoły prostownicze 0,4 kA. Poszerzeniem możliwości laboratorium jest również stanowisko do badania wpływu drgań mechanicznych (symulacja drgań eolskich) na współpracę elementów osprzętu napowietrznych linii izolowanych. W laboratorium wielkich prądów możliwe jest wykonywanie badań związanych z występowaniem silnych pól elektrycznych i magnetycznych, oddziaływaniem sił elektrodynamicznych, występowaniem prądów wirowych, efektem zbliżenia, nagrzewaniem torów prądowych, występowaniem przetężeń w stanach zakłóceniowych. Wyposażenie pomiarowe stanowią m.in. kamera termowizyjna, przekładniki prądowe, oscyloskopowa sonda pomiarowa do 1000 A, cewki Rogowskiego oraz precyzyjny omomierz.

Baza laboratoryjna Wydziału Elektrycznego

Laboratorium Automatyki Elektroenergetycznej

Laboratorium przeznaczone jest głównie dla realizacji celów dydaktycznych, jednakże jego wyposażenie (układy zasilania, stoły pomiarowe oraz podstawowa aparatura kontrolno-pomiarowa) oraz mobilna aparatura specjalistyczna, będąca w posiadaniu Instytutu, pozwalają na realizację wielu prac z dziedziny automatyki elektroenergetycznej.

Baza laboratoryjna Wydziału Elektrycznego

Laboratorium Cyfrowej Automatyki Zabezpieczeniowej

Baza laboratoryjna jak i aparatura pomiarowo-badawcza, którą dysponuje Zespół Automatyki i informatyki w Elektroenergetyce ulega ciągłej modernizacji i wzbogaca się o najnowocześniejsze układy. Obecnie Laboratorium Cyfrowej Automatyki Zabezpieczeniowej dysponuje najnowocześniejszymi cyfrowymi zespołami automatyki zabezpieczeniowej (CZAZ) o otwartej architekturze. Do badań elementów i układów cyfrowej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej wykorzystywany jest stół laboratoryjny wyposażony standardowo w kompletny zestaw urządzeń pomiarowych (amperomierze, woltomierze, miernik kąta, miernik czasu, itp.) i umożliwiający wymuszanie prądów o natężeniu nawet 100 A, jak i przenośny tester zabezpieczeń ARTES 440. Zaznaczyć należy, że wspomniany tester pozwala na wszechstronne badanie poszczególnych elementów funkcjonalnych jak i całych układów CZAZ w trybie ręcznym lub automatycznym, z możliwością wcześniejszego przygotowania poszczególnych testów i swobodnego kształtowania postaci sygnałów testujących. Dodatkowa przystawka do testera umożliwia podwyższenie generowanych przez tester prądów do wartości 75 A. Całość przeprowadzonych testów może zostać zebrana w postaci raportów końcowych testów sporządzanych automatycznie przez oprogramowanie testera zgodnie z obowiązującymi normami.

Obecna baza laboratoryjna umożliwia przeprowadzenie następujących badań:

  • badanie algorytmów pomiarowych i zabezpieczeniowych dla celów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,
  • badanie układów pośredniczących (przekładników napięciowych i transformatorów pośredniczących),
  • badanie systemów komunikacji pomiędzy systemami komputerowymi a zespołami elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (zdalna zmiana parametrów funkcji zabezpieczeniowych, odczyt bieżących parametrów, śledzenie aktualnych wartości wielkości kryterialnych oraz wielkości przetworzonych),
  • badanie wymiany informacji między poszczególnymi zespołami zabezpieczeniowymi,
  • badanie możliwości wykorzystania sterowników mikroprocesorowych dla celów automatyki elektroenergetycznej (układy automatyki SPZ, SZR i SCO),badanie wpływu składowych zakłócających występujących w sygnałach wejściowych układów automatyki elektroenergetycznej na poprawność ich odwzorowania,
  • badanie poprawności działania cyfrowych algorytmów pomiarowych i zabezpieczeniowych przy zmieniających się parametrach sygnałów wejściowych (np. zmiana w szerokich granicach częstotliwości sygnałów pomiarowych),
  • optymalizacja pracy algorytmów pomiarowych i zabezpieczeniowych (czasu generacji stabilnej odpowiedzi),
  • badanie możliwości adaptacji funkcji pomiarowych i zabezpieczeniowych do zmieniających się warunków pracy obiektu chronionego.
Baza laboratoryjna Wydziału Elektrycznego

Luksomierze L50 i L52

Luksomierze dużej dokładności do pomiarów natężenia oświetlenia, zakres 0..2 klx lub 0..20 klx.

Baza laboratoryjna Wydziału Elektrycznego

Rejestratory/analizatory energii

Rejestratory/analizatory energii: FLUKE 43B – jednofazowy oraz FLUKE 434 – trójfazowy – rejestratory napięć, prądów, mocy, harmonicznych w przebiegach napięć i prądów.

Baza laboratoryjna Wydziału Elektrycznego

Mierniki specjalistyczne

Mierniki specjalistyczne: MRU 101 (pomiary rezystancji uziemień i rezystywności gruntu) oraz MPI 510 (pomiary parametrów instalacji elektrycznych).

Baza laboratoryjna Wydziału Elektrycznego

Kilowoltomierz KVM100 (prod. Phenix Technologies USA)

Zbudowany na bazie dzielnika rezystancyjno pojemnościowego i dedykowanego miernika napięcia wyjściowego. Napięcie wejściowe 100 kV (wartość skuteczna AC, DC), 142 kV (wartość szczytowa). Dokładność 1% odczytu ±3 cyfry dla zakresu od 10 do 100%. Dwa zakresy pomiarowe, 0..20 kV oraz 0..100 kV. Pomiar wartości szczytowej, średniej, RMS i RMS/√2.

Baza laboratoryjna Wydziału Elektrycznego

Miernik wyładowań niezupełnych TE-571

Komputerowy system do pomiaru wyładowań niezupełnych w zakresie 0..999 nC, występujących przy napięciach probierczych o częstotliwości 40..420 Hz. Szerokość pasma pomiarowego 40..400 kHz. Wyposażony w kalibrator, impedancję pomiarową, kondensator sprzęgający (100 kV, 1 nF) oraz dodatkowo w oprogramowanie diagnostyczne TEAS.

Baza laboratoryjna Wydziału Elektrycznego

Omomierz HIOKI 3541

Zakresy pomiarowe 20 mΩ do 100 MΩ. Rozdzielczość 1 μΩ (na najmniejszym zakresie). Korekta pomiarów rezystancji uwzględniająca wpływ temperatury (pomiar temperatury –10 do 99,9 °C). Wbudowane funkcje statystycznej obróbki wyników. Eliminacja rezystancji przewodów pomiarowych. Współpraca z komputerem.

Baza laboratoryjna Wydziału Elektrycznego

Półautomatyczny tester wytrzymałości elektrycznej oleju OTS60SX (Megger)

Napięcie probiercze 0..60 kV. Częstotliwość napięcia probierczego 50/60 Hz, wybierana szybkość narastania napięcia 0.5, 2 lub 3 kV/s. Dokładność 2% ±3 cyfry. Badanie zgodne m.in. z normami IEC156, EN 60156, VDE 0370, CEI 344. Wyposażony w naczynie pomiarowe z automatycznym mieszadłem.

Baza laboratoryjna Wydziału Elektrycznego

Kamera termowizyjna ThermaCAM SC640 (Flir)

Rejestracja temperatur w zakresie -40÷1500 °C. Uzyskiwanie w pełni radiometrycznych obrazów w podczerwieni. Rozdzielczość 640×480 pikseli, Pasmo działania detektora: 7,5 do 13 μm. Czułość termiczna < 0,06 °C dla +30 °C. Dokładność ±2 °C lub ±2% odczytu. Pole widzenia, rozdzielczość przestrzenna dla obiektywu standardowego - ogniskowa 40 mm, 24°, 0,66 mrad, dla teleobiektywu - ogniskowa 76 mm, 12°, 0,33 mrad.

Baza laboratoryjna Wydziału Elektrycznego

Tester zabezpieczeń elektroenergetycznych ARTES 440, KoCoS Messtechnik A.G.

Komputerowo sterowany tester do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych i przetworników pomiarowych, wraz kompletem oprogramowania narzędziowego, pozwalający na badanie zabezpieczeń elektroenergetycznych w stanach statycznych i przejściowych. System posiada 6 wyjść prądowych (6 x 0..25 A, 6 x 100 VA) oraz 4 wyjścia napięciowe (4 x 0..300 V, 4 x 75 VA) o dużej mocy, dzięki czemu nadaje się do badania zarówno zabezpieczeń elektromechanicznych jak i różnicowych bez konieczności użycia zewnętrznych wzmacniaczy. Dodatkowy trójfazowy wzmacniacz prądowy CBO 5 (wzmocnienie 5x – do 125 A) poszerza obszar zastosowań.