piątek, 02.06.2023 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej powołany został dekretem Tymczasowej Komisji Organizacyjnej z dnia 24 maja 1945 roku. Był to, obok Wydziału Hutniczego (ostatecznie zamiast Wydziału Hutniczego powołano Wydział Chemiczny), Wydziału Mechanicznego i Wydziału Inżynieryjno-Budowlanego jeden z czterech pierwszych wydziałów Politechniki Śląskiej. Uroczysta pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się w auli przy ul. Marcina Strzody 21, dnia 29 października 1945 roku. Na Politechnice rozpoczęło studia 2750 słuchaczy. Wydział Elektryczny składał się w tym okresie z 12 katedr, w których wykładało 45 nauczycieli akademickich. Program studiów oparty został na programie Politechniki Lwowskiej. Z tej uczelni w 1946 roku przyjechali do Gliwic przedwojenni profesorowie i adiunkci, aby rozpocząć naukę na nowopowstałym Wydziale. Do kadry profesorskiej pierwszych lat funkcjonowania Wydziału Elektrycznego należeli wybitni specjaliści z dziedziny elektrotechniki, elektryki i budowy maszyn, tacy jak prof. Stanisław Fryze (z Katedry Podstaw Elektrotechniki), prof. Zygmunt Gogolewski (z Katedry Urządzeń Elektrycznych) oraz prof. Edward Niwiński (z Katedry Miernictwa Elektrycznego).

Podczas pierwszego roku akademickiego zajęcia odbywały się w zaadaptowanych budynkach przy ulicy M. Strzody i S. Moniuszki. W końcu roku 1945 władze miejskie przekazały Politechnice Śląskiej budynek przedwojennego gimnazjum państwowego, w którym podczas wojny znajdował się najpierw niemiecki, a potem radziecki szpital wojskowy. Jesienią 1946 roku po zaadaptowaniu i remoncie, budynek ten stał się siedzibą Wydziału Elektrycznego i do dziś wchodzi do kompleksu budynków wydziałowych. W 1948 roku w Wydziale Elektrycznym wprowadzono jednolity dla wszystkich wydziałów elektrycznych w Polsce dwustopniowy program nauczania.

W roku 1951 na studiach inżynierskich funkcjonowały dwa kierunki nauczania (nazywane ówcześnie oddziałami): energetyczny i telekomunikacyjny. Natomiast na studiach magisterskich prowadzono oddział energetyczny. Od roku 1954 wydawane były Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Pierwszym zeszytem z wydanej serii była Elektryka Nr 1, zawierająca artykuł prof. Fryzego. W 1961 roku powołano nowy Oddział Automatyki, który od 30 grudnia 1963 roku stał się samodzielnym i pierwszym w Polsce Wydziałem Automatyki (obecnie wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki). Pierwszą kadrę naukową tego wydziału stanowili profesorowie z Wydziału Elektrycznego. W 1963 roku zbudowano nowy budynek Wydziału Elektrycznego, przy ulicy Krzywoustego 2 dołączony do Wydziału Górniczego. We wrześniu 1963 do nowego budynku przeniosła się cześć katedr oraz Dziekanat. W roku 1969 w wyniku reorganizacji struktury uczelnianej, połączono istniejące jednostki w cztery duże katedry. A w roku 1971 zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego zniesiono katedry i powołano instytuty: Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów, Instytut Metrologii i Maszyn Elektrycznych oraz Instytut Podstawowych Problemów Elektrotechniki i Energoelektroniki. W roku 1979 ukończono budowę budynku Zakładu Maszyn Elektrycznych, sfinansowanego w znacznym stopniu dzięki współpracy z przemysłem oraz Zjednoczeniem Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych. Budynek został połączony z pierwszą siedzibą Wydziału Elektrycznego, posiadał nowoczesne i przestrzenne laboratorium nazywane powszechnie Halą Maszyn.

Od początku lat dziewięćdziesiątych rozpoczął się proces dostosowywania programów studiów do standardów europejskich. W 1994 rozpoczęło działalność Studium Doktoranckie, a w 1995 obok dotychczasowego kierunku Elektrotechnika utworzono nowy: Elektronika i Telekomunikacja. W 2005 roku zostały uruchomione studia zaoczne na kierunku Elektrotechnika. Istnieje również gotowość prowadzenia kierunków Elektronika i Telekomunikacja oraz Elektrotechnika w całości w języku angielskim. Od 2008 roku ruszyły studia stacjonarne na kierunku Informatyka (w Gliwicach i CKI Rybnik) oraz Mechatronika (w Gliwicach). Od roku 2011 prowadzone są studia II stopnia na kierunku Mechatronika w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. W roku akademickim 2013/2014 uruchomionio nowy kierunek Energetyka o specjalności „Energetyka prosumencka”.

Tablice pamiątkowe poświęcone pamięci Profesorów Wydziału Elektrycznego