piątek, 01.07.2022 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Studia doktoranckie na Wydziale Elektrycznym

Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej prowadzi studia doktoranckie, będące studiami trzeciego stopnia, których celem jest uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowanie do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz uzyskanie kwalifikacji trzeciego stopnia.

Dziedzina / Dyscyplina naukowa
Nauki techniczne / Elektrotechnika
Forma studiów
stacjonarne / niestacjonarne
Język wykładowy
polski / angielski
Plany studiów
Plan studiów III stopnia (doktoranckich) stacjonarnych 
Plan studiów III stopnia (doktoranckich) niestacjonarnych 
Plan studiów III stopnia (doktoranckich) stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim 
Efekty kształcenia
Efekty kształcenia dla kierunku Elektrotechnika studiów III stopnia (doktoranckich) 
Efekty kształcenia dla kierunku Elektrotechnika studiów III stopnia (doktoranckich) prowadzonych w języku angielskim
Kryteria kwalifikacji
 • średnia ocen z przebiegu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich co najmniej 4,00 i ostateczny wynik studiów z oceną bardzo dobry,
 • rozmowa kwalifikacyjna.
Kierownik studiów doktoranckich
 • prof. dr hab. inż. Adrian Halinka
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • +48 32 237 2161, +48 32 237 1481
Przedstawiciel doktorantów

Szczegółowe zasady tworzenia, podejmowania i organizacji toku studiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej określa Regulamin Studiów Doktoranckich .

Kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego obowiązują ogólne zasady określone w Zarządzeniu Rektora Politechniki Śląskiej  w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów na Politechnice Śląskiej.
Regulation of the Rector of Silesian University of Technology 

Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej prowadzi rekrutację na studia III stopnia na warunkach określonych w dokumencie "Warunki i tryb rekrutacji kandydatów oraz formy studiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej".

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Elektrycznym

 1. Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu.
 2. Rekrutacja na studia doktoranckie ma formę rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Rekrutację w drodze konkursu przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dziekana.
 4. O przyjęcie na studia może się ubiegać osoba, która posiada kwalifikacje drugiego stopnia.
 5. Rozpoczęcie studiów doktoranckich uczestnika jest możliwe wyłącznie od dnia 1 października danego roku akademickiego.
 6. Kandydat na  studia doktoranckie powinien posiadać średnią z przebiegu studiów magisterskich co najmniej 4,0 i ostateczny wynik ukończenia studiów z oceną bardzo dobry. W przypadku studentów kończących studia dwustopniowe - średnia ocen uzyskana na drugim stopniu kształcenia.
 7. Deklaracja kierownika jednostki o zapewnieniu możliwości odbywania wymaganych praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu w wymiarze nie mniejszym niż 30 godzin rocznie na stacjonarnych studiach doktoranckich, a na niestacjonarnych studiach doktoranckich w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin rocznie.
 8. Kandydat powinien wykazać się udokumentowaną znajomością języka obcego na poziomie B2.
 9. Zaleca się aby Kandydat wykazał udokumentowane informacje dotyczące udziału w badaniach naukowych, konferencjach, seminariach, stażach i praktykach zawodowych, działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich itp.
Wymagane dokumenty
 • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie,
 • kwestionariusz osobowy i CV,
 • aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w postaci elektronicznej),
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczelnię,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu studiów potwierdzone przez dziekanat (dla studiów dwustopniowych – średnia ocen uzyskana na drugim stopniu kształcenia),
 • udokumentowanie znajomości języka obcego na poziomie B2,
 • opinia samodzielnego pracownika naukowego wraz z pisemną zgodą na pełnienie przez niego funkcji opiekuna naukowego (ewentualnie dodatkowo opinia promotora pracy magisterskiej),
 • deklaracja kierownika jednostki o zapewnieniu możliwości odbywania wymaganych praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin rocznie (brak stypendium) oraz 90 godzin rocznie (otrzymując stypendium) na stacjonarnych studiach doktoranckich, a na niestacjonarnych studiach doktoranckich w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin rocznie,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań do studiowania na studiach doktoranckich,
 • dokumenty potwierdzające aktywność naukową Kandydata, działalność w studenckich kołach naukowych, praktyki i staże, itp.

Na Politechnice Śląskiej rekrutacja na studia doktoranckie prowadzona jest w formie elektronicznej w ramach Systemu Obsługi Rekrutacji (SOREK) pod adresem: https://rekrutacja.polsl.pl/kandydat. Podstawowe dane o rekrutacji dostępne są tutaj: http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/ABC.aspx.

Rekrutacja na studia III stopnia rusza 10 lipca 2017 roku; obowiązujący harmonogram procesu rekrutacji jest dostępny na stronie http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Harmonogram.aspx.

Wymagane dokumenty, po wcześniejszejszej rejestracji w systemie SOREK, należy dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Elektrycznego.

Dokumenty przyjmuje
 • mgr inż. Katarzyna Łuszcz, pokój A 233a
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • +48 32 237 1507

Informacje o systemie pomocy materialnej dla doktorantów

Zasady przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej oraz wzory wniosków dostępne są na stronie Działu Spraw Studenckich i Kształcenia Politechniki Śląskiej.

 Nowy Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Śląskiej wraz z załącznikami.

Od roku akademickiego 2018/2019 wnioski o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych studenci składają w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych do 5. dnia miesiąca, od którego stypendium ma być wypłacane w danym semestrze.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych ma siedzibę w Gliwicach w Centrum Kultury Studenckiej "Mrowisko" przy ul. Pszczyńskiej 85 (pokój 3, pierwsze piętro). Dyżury pracowników Biura odbywają się w Gliwicach, w Zabrzu (na Wydziale Inżynierii Biomedycznej oraz na Wydziale Organizacji i Zarządzania) oraz w Katowicach (na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii). Szczegółowe godziny otwarcia Biura znajdują się na stronie internetowej www.bon.polsl.pl/bon/o-nas oraz na www.facebook.com/bonpolsl/

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019 przyznawane są wg zasad przedstawionych w Komunikacie Ministerstwa na stronie MNiSW . Wypełnione wnioski w wersji papierowej i elektronicznej należy złożyć do 7 września 2018 r. w dziekanacie, pok. 233A.