piątek, 02.06.2023 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Katedra Optoelektroniki

Przegląd wybranych prac naukowo-badawczych prowadzonych w Katedrze w ostatnich latach

Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Opracowanie prototypów optoelektronicznych oraz akustoelektronicznych systemów pomiarowych do detekcji i pomiaru stężenia wodoru w zakresie przedwybuchowym
Termin realizacji: ...
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Marian Urbańczyk
Źródło finansowania:
MNiSW oraz ITE (Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu)
Opis:
W ramach realizacji projektu zamawianego zbadano możliwości wykorzystania zjawiska powierzchniowego rezonansu plazmonowego oraz interferencji Fabry-Perota pod kątem opracowania sensorów wodoru. W sensorach wykorzystano zmiany własności optycznych warstw palladu i innych warstw sensorowych, spowodowane absorpcją wodoru. Zaproponowana w projekcie struktura czujnikowa umożliwia pomiar stężenia wodoru gazowego, a także pomiary stężenia wodoru rozpuszczonego w środowisku ciekłym np. w oleju transformatorowym. Przeprowadzono badania sensowych układów warstwowych, w konfiguracji interferometru Fabry-Perota - interferencje zachodzą w układzie warstwowym, zawierającym jako jedno ze zwierciadeł - warstwę palladu. W ramach projektu przeprowadzono badań wielowarstwowych metaliczno-dielektrycznych układów światłowodowych. Opracowano model laboratoryjny systemu do pomiaru wodoru w transformatorze elektroenergetycznym.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Zaprojektowanie i zbudowanie komputerowego systemu pomiarowego nowej generacji do lokalizacji i opisu wyładowań niezupełnych w transformatorach energetycznych olejowych metodą emisji akustycznej w trybie on-line
Termin realizacji: ...
Kierownik:
dr hab. inż. Franciszek Witos
Źródło finansowania:
MNiSW/NC
Opis:
Zaprojektowano i zbudowano autorski ośmiokanałowy system pomiarowy, nazwany 8EA-WNZ, w którym wzmocnienie jest w pełni kontrolowane na drodze programowej, System umożliwia monitorowanie sygnałów, rejestrację sygnałów w czasie rzeczywistym w paśmie 20-1000 kHz i analizę sygnałów. Wyniki analizy prowadzą do budowania deskryptorów emisji akustycznej pozwalających na wyznaczanie map deskryptorów na ścianach bocznych transformatorów i lokalizację źródeł różnego typu autorską metodą stopnia zaawansowania sygnału.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Opracowanie i badania warstwowych nanostruktur sensorowych dla optoelektronicznych i rezystancyjnych układów czujnikowych wybranych gazów toksycznych i przemysłowych
Termin realizacji: ...
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Marian Urbańczyk
Źródło finansowania:
MNiSW
Opis:
Celem projektu było opracowanie technologii wytwarzania matrycy gazowych sensorów optycznych i rezystancyjnych w oparciu o nanowarstwy z chemochromicznych tlenków metali, materiałów tlenkowych oraz półprzewodzących polimerów organicznych, np. ftalocyjanin domieszkowanych różnymi metalami. Warstwy sensorowe w postaci matrycy dla detekcji wybranej grupy gazów były nanoszone różnymi technologiami (naparowania próżniowego, reaktywnego rozpylania magnetronowego, rozpylania wiązką elektronów (e-beam) lub metodami nanoszenia warstw z fazy ciekłej. Do detekcji gazów wykorzystano metodę optyczną, opartą o chemechromiczny efekt zmian parametrów optycznych warstw oraz metodę rezystancyjną opartą o pomiar zmian rezystancji elektrycznej warstwy sensorowej podczas oddziaływania z gazem. Badano czujniki wodoru, metanu, amoniaku, tlenków azotu i tlenków węgla.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Wysoko zaawansowane technologie nanostruktur warstwowych dla zastosowań w metrologii różnych wielkości fizycznych
Termin realizacji: ...
Kierownik:
dr inż. Erwin Maciak
Źródło finansowania:
MNiSW
Opis:
Projekt dotyczy badań i rozwoju technologii wytwarzania warstwowych nanostruktur sensorowych w konfiguracji rezystancyjnych i optycznych czujników gazów toksycznych i przemysłowych. W raporcie przedstawiono przykładowe wyniki badań oddziaływania struktur z gazami. Ponadto w pracy przedstawiono charakteryzację nanostruktur sensorowych metodą mikroskopii sił atomowych (AFM). Wyniki badań opublikowano w czasopismach o zasięgu międzynarodowym za łączną sumę 60 punktów wg MNiSW. Ponadto wyniki badań przedstawiono na trzech międzynarodowych konferencjach naukowych.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Badania rozkładu pól magnetycznych w urządzeniach elektromagnetycznych z wykorzystaniem efektów magnetooptycznych w światłowodach
Termin realizacji: ...
Kierownik:
dr hab. inż. Zdzisław Życki, prof. nzw. IEI w Warszawie
Źródło finansowania:
MNiSW
Opis:
W ramach projektu pracownicy Katedry Optoelektroniki opracowali i wykonali światłowodowy czujnik pola magnetycznego dla zastosowania w maszynach elektrycznych. Na podstawie zdobytych w trakcie realizacji projektu można stwierdzić, że czujniki mają realną szansę zastosowania w maszynach elektrycznych przy wykrywaniu pola magnetycznego o indukcji na poziomie 10 mT. Wydaje się być celowym rozwijanie badań przy wykorzystaniu innych materiałów o wysokiej czułości (również grantów żelazowych). W ramach projektu Katedra Optoelektroniki dostarczyła 6 różnych wersji światłowodowych czujników pola magnetycznego z przetwarzaniem zewnętrznym.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Optoelektroniczne sensory prądu i pola magnetycznego dla zastosowań w urządzeniach elektroenergetycznych
Termin realizacji: ...
Kierownik:
dr inż. Kamil Barczak
Źródło finansowania:
BK
Opis:
W niniejszej pracy podjęto próbę depolaryzacji światła doprowadzanego z lasera półprzewodnikowego do głowicy światłowodowego czujnika prądu. Celem było osiągnięcie stopnia polaryzacji światła na tyle małego, aby był akceptowalny pod kątem możliwości użycia w światłowodowym czujniku prądu z przetwarzaniem zewnętrznym. Cel osiągnięto z wykorzystaniem wielomodowych sprzęgaczy z podziałem 50/50 połączonych w sposób pozwalający na skuteczną depolaryzację światła. W pracy określono optymalną liczbę oraz konfigurację sprzęgaczy.