czwartek, 21.09.2023 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Katedra Mechatroniki

Przegląd wybranych prac naukowo-badawczych prowadzonych w Katedrze w ostatnich latach

Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Analiza teoretyczna, projekt i wykonanie magnetoreologicznego hamulca obrotowo-liniowego do badania przetworników elektromechanicznych o dwóch stopniach swobody
Termin realizacji: 2005 - 2006
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński
Źródło finansowania:
...
Opis:
Celem naukowym projektu była: analiza teoretyczna: - polowa (pole magnetyczne, przepływowe i naprężeń mechanicznych), - obwodowa (układu zasilania zawierającego transformator obrotowy); opracowanie projektu i wykonanie prototypu magnetoreologicznego hamulca obrotowo-liniowego. Magnetoreologiczny hamulec obrotowo-liniowy jest nowym rodzajem przetwornika elektromechanicznego, w którym zintegrowano w jednym urządzeniu dwa hamulce (moduły): moduł obrotowy (magnetoreologiczny hamulec obrotowy MHO) i moduł liniowy (magnetoreologiczny hamulec liniowy MHL). Dzięki temu rozwiązaniu hamulec umożliwia niezależną zmianę zarówno momentu hamującego w ruchu obrotowym, jak i siły hamującej w ruchu liniowym. Opracowane i wykonane stanowisko badawcze, umożliwia przeprowadzenie badań układu napędowego o dwóch stopniach swobody w dowolnie złożonym ruchu: obrotowo-liniowym.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Analiza rozruchu silnika indukcyjnego synchronizowanego momentem reluktancyjnym (grant promotorski – mgr inż. Damian Krawczyk)
Termin realizacji: 2005 - 2006
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński
Źródło finansowania:
...
Opis:
Celem projektu była analiza zjawisk fizycznych zachodzących w trakcie rozruchu silnika asynchronicznego synchronizowanego momentem reluktancyjnym. Analiza ta miała na celu rozpoznanie zjawisk utrudniających lub uniemożliwiających rozruch takiego silnika. W tym celu został opracowany jakościowy model obwodowy takiego silnika oraz jego implementacja w środowisku Matlab. Na potrzeby weryfikacji postawionych tez przygotowano kilka wariantów prototypów, a następnie dokonano badań pomiarowych na wykonanym stanowisku pomiarowym wyposażonym w momentomierz.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Projekt i badania symulacyjno-pomiarowe 3-fazowego silnika indukcyjnego, klatkowego z trzema pośrednimi pierścieniami zwierającymi w wirniku (grant promotorski – mgr inż. Grzegorz Kłapyta)
Termin realizacji: 2004 - 2006
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński
Źródło finansowania:
...
Opis:
Celem pracy było usystematyzowanie, uogólnienie i rozszerzenie wiedzy, związanej z ograniczaniem pasożytniczych momentów synchronicznych (przemiennych) przy użyciu dodatkowych pierścieni zwierających w silniku indukcyjnym klatkowym oraz opracowanie metody kompleksowego tłumienia wszystkich dominujących momentów przemiennych, generowanych przez wyższe harmoniczne przestrzenne przepływu uzwojeń stojana i wirnika. W ramach pracy potwierdzono i zweryfikowano praktycznie opracowane zasady tłumienia momentów pasożytniczych przez dodatkowe pierścienie zwierające w wirniku, za pomocą pomiarów prototypowych silników z dwoma i czterema podpakietami w wirniku przy użyciu opracowanej metody wyodrębniania.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Koncepcja, projekt i wykonanie elektromagnetycznego generatora drgań skrętnych o regulowanej częstotliwości i amplitudzie do badań wytrzymałościowych
Termin realizacji: 2003 - 2005
Kierownik:
dr inż. Tomasz Trawiński
Źródło finansowania:
...
Opis:
Projekt obejmował swym zakresem: opracowanie projektu i wykonanie elektromagnetycznego generatora drgań skrętnych, wykorzystującego wyższe harmoniczne pola magnetycznego, związane z dyskretnym rozłożeniem uzwojeń w żłobkach, opracowanie układu zasilania i sterowania, umożliwiającego regulację amplitudy i częstotliwości generowanego momentu przemiennego, opracowanie układów pomiarowych: momentu, przemieszczeń kątowych i prądu, opracowanie prototypowej konstrukcji mechanicznej stanowiska do badań zmęczeniowych próbek materiałowych oraz do wyznaczania drgań własnych skrętnych układów napędowych. Opracowana konstrukcja elektromagnetycznego generatora drgań skrętnych to unikatowe rozwiązanie techniczne w skali krajowej i światowej. Możliwe jest stosowanie opracowanego generatora w procesie identyfikacji częstotliwości drgań własnych układów napędowych oraz do testów zmęczeniowych (na skręcanie) próbek materiałowych.
Tytuł:
Użłobkowanie stojana i wirnika maszyny elektrycznej jako przyczyna: odkształcenia pola magnetycznego w szczelinie powietrznej oraz generowania dodatkowych momentów elektromagnetycznych (grant promotorski – mgr inż. Dariusz Szymański)
Termin realizacji: 2000 - 2001
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński
Źródło finansowania:
...
Opis:
Celem było opracowanie graficzno-analitycznej metody analizy pola magnetycznego w szczelinie maszyny, wskazującej na rzędy harmonicznych przestrzennych przepływu i rzędy harmonicznych przestrzennych przewodnościowych (biorące udział w generowaniu momentów reluktancyjnych) oraz umożliwiającej określenie prędkości obrotowych, przy których mogą występować synchroniczne momenty reluktancyjne. Zakres pracy: Analiza wybranych własności funkcji zastępczej zastępczej grubości szczeliny (opartej na klasycznej definicji) oraz jej odwrotności. Opracowanie graficznej interpretacji rozwinięcia w szereg Fouriera funkcji iloczynu przepływu i odwrotności zastępczej grubości szczeliny oraz algorytmów wyznaczania torów generowania momentów reluktancyjnych. Wyznaczenie formuł określających synchroniczne prędkości kątowe momentów reluktancyjnych. Weryfikacja pomiarowa metody przewidywania występowania momentów reluktancyjnych i określania ich prędkości obrotowych.
Tytuł:
Dynamiczny model silnika reluktancyjnego jako maszyny elektrycznej o zmieniającym się w trakcie ruchu kształcie wirnika (grant młodego badacza)
Termin realizacji: 1999 - 2000
Kierownik:
mgr inż. Damian Krawczyk
Źródło finansowania:
...
Opis:
Celem projektu było opracowanie nowatorskiego modelu silnika elektrycznego o obustronnie użłobkowanej strukturze obwodu magnetycznego (silnika reluktancyjnego). Opracowany model został zaimplementowany w środowisku Matlab i zweryfikowany za pomocą numerycznych obliczeń polowych. W ramach projektu powstało stanowisko badawcze przełączalnego silnika reluktancyjnego.