czwartek, 21.09.2023 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Katedra Mechatroniki

Przegląd wybranych prac naukowo-badawczych prowadzonych w Katedrze w ostatnich latach

Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Modelowanie, projektowanie i konstrukcja systemów pozycjonowania głowic pamięci masowych o wielu stopniach swobody ruchu
Termin realizacji: 2009 - 2011
Kierownik:
dr hab. inż. Tomasz Trawiński
Źródło finansowania:
...
Opis:
Cele naukowe projektu to: opracowanie metodyki modelowania i projektowania systemów pozycjonowania głowic, porównanie opracowanej metodyki modelowania z metodyką bazującą na formalizmie Newtona-Eulera, opracowanie modeli matematycznych aktuatorów rozgałęzionych o trzech lub więcej stopniach swobody ruchu, opracowanie modelu oddziaływania drgań generowanych przez talerze na system pozycjonowania, opracowanie modelu matematycznego silnika VCM, który charakteryzuje się ruchem łukowym, wykorzystanie opracowanych modeli matematycznych rozgałęzionych systemów pozycjonowania głowic do opracowania układu sterowania systemem pozycjonowania głowic, dokonanie pomiarowej weryfikacji opracowanego modelu matematycznego silnika VCM na specjalnie do tego celu skonstruowanym stanowisku badawczym, skonstruowanie stanowiska badawczego do badań: drgań oraz własności dynamicznych aktuatorów głowic, jak też całego systemu pozycjonowania głowic.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Elektronicznie sterowane wielotarczowe sprzęgło magnetoreologiczne z magnesem trwałym o płynnie regulowanej wartości przenoszonego momentu
Termin realizacji: 2009 - 2011
Kierownik:
dr inż. Zbigniew Pilch
Źródło finansowania:
...
Opis:
Projekt dotyczy zaprojektowania i skonstruowania sprzęgła sterowalnego, w którym łącznikiem jest ciecz zmieniająca swoje właściwości pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego – ciecz magnetoreologiczna (ciecz MR). Regulacja przenoszonego momentu będzie możliwa dzięki zastosowaniu w sprzęgle dwóch źródeł pola magnetycznego: magnesu trwałego wytwarzającego stałe pole magnetyczne i zasilanej prądem cewki wzmacniającej lub osłabiającej pole magnetyczne wytwarzane przez magnes trwały (rozwiązanie hybrydowe). Kombinacja konstrukcji sprzęgła w powiązaniu z układem elektronicznym służącym do zasilania i sterowania stworzy w pełni sterowalny mechanizm przeniesienia napędu.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Analiza i badania niekonwencjonalnych układów mechatronicznych
Termin realizacji: 2009 - 2012
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński
Źródło finansowania:
...
Opis:
Celem ogólnym prowadzonych prac były badania układów mechatronicznych oraz niekonwencjonalnych przetworników elektromechanicznych i aktuatorów. Dotyczyły w szczególności: analizy zjawisk fizykalnych w dyskach twardych; modelowania, projektowania i konstrukcji niekonwencjonalnych przetworników elektromechanicznych; zastosowania nowych materiałów w mechatronice (m.in. ciecze magnetyczne, materiały z pamięcią kształtu) do budowy nowatorskich urządzeń mechatronicznych; konstrukcji robotów niekonwencjonalnych; sterowania urządzeń z wykorzystaniem sieci komputerowej. Metodyka badań obejmowała wykorzystanie komputerowych metod analizy badanych układów oraz weryfikacji uzyskanych wyników w oparciu o pomiary na obiekcie rzeczywistym.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Koncepcja, projekt i wykonanie elektomagnetycznego, reluktancyjnego wzbudnika drgań harmonicznych skrętnych do badania parametrów częstotliwościowych układów napędowych
Termin realizacji: 2008 - 2010
Kierownik:
dr inż. Wojciech Burlikowski
Źródło finansowania:
...
Opis:
Celem projektu było wykonanie prototypu urządzenia opisanego w tytule. Namacalnym efektem jego realizacji jest kompletne stanowisko, na którym przeprowadzone mogą być badania złożonych układów elektromechanicznych. W trakcie jego realizacji wykorzystano komputerowe metody projektowania wykorzystujące oprogramowanie CAD/CAE oraz FEM. Pozwoliło to na uzyskanie efektu synergii w projektowaniu poszczególnych części układu: części mechanicznej, obwodu magnetycznego, układu zasilania oraz sterowania, odpowiadające podejściu mechatronicznemu.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Kompleksowy, zintegrowany model polowo-obwodowy, konstrukcja oraz badania wyrzutni elektromagnetycznej ze wspomaganiem pneumatycznym
Termin realizacji: 2008 - 2010
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński
Źródło finansowania:
...
Opis:
Celem projektu było opracowanie kompleksowego, zintegrowanego modelu polowo-obwodowego wyrzutni elektromagnetycznej ze wspomaganiem pneumatycznym, oraz dokonanie weryfikacji pomiarowej na skonstruowanym i wykonanym stanowisku pomiarowym. Efektem prac było prototypowe stanowisko badawcze przy którego wykorzystaniu dokonano weryfikacji stworzonego modelu komputerowego. Opracowane modele i skonstruowane stanowisko ma duże znaczenie dla dalszych prac badawczych prowadzonych na katedrze, oraz zostało wykorzystane jako podstawa do weryfikacji tez dwóch prac badawczych których celem jest weryfikacja tez postawionych w przewodach doktorskich.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Development of an Industry-Linked Mechatronics Program with Training of Trainers” – DIMPToT
Termin realizacji: 2007 - 2011
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński
Źródło finansowania:
...
Opis:
DIMPToT to projekt realizowany w ramach programu TEMPUS-MEDA. Celem programu było opracowanie i wdrożenie programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Mechatronika w trzech wyższych szkołach technicznych w Egipcie. Projekt przewidywał również opracowanie koncepcji oraz zbudowanie laboratoriów, a także szkolenia kadry. Ze strony UE uczestnikami programu są Bochum University of Applied Sciences (grant holder), London South Bank University i Politechnika Śląska. Ponadto jako partner przemysłowy w projekt jest zaangażowana niemiecka firma EON. Beneficjentami projektu były dwa uniwersytety z Egiptu (Zagazig University, Higher Technological Institute, Heliopolis University).