czwartek, 21.09.2023 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Katedra Mechatroniki

Przegląd wybranych prac naukowo-badawczych prowadzonych w Katedrze w ostatnich latach

Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Wpływ pasożytniczych przemiennych momentów elektromagnetycznych w maszynie indukcyjnej na działanie i trwałość elementów przekładni ruchu (grant młodego badacza)
Termin realizacji: 1999 - 2000
Kierownik:
mgr inż. Zbigniew Pilch
Źródło finansowania:
...
Opis:
Celem projektu było zbadanie wpływu pasożytniczych, przemiennych momentów elektromechanicznych, powstających w silnikach indukcyjnych na zjawiska dynamiczne, zachodzące w przekładni ruchu. Celem końcowym było przeanalizowanie wpływu szybkozmiennych momentów pasożytniczych na żywotność poszczególnych elementów łańcucha kinematycznego - a co za tym idzie - na trwałość eksploatacyjną całego układu mechanicznego. W ramach realizacji projektu wykonano między innymi: modele fizyczne analizowanych układów, a następnie na ich podstawie zbudowano modele matematyczne; wyznaczono naprężenia w podstawie zęba od obciążenia jednostkowego 1 N/mm wykorzystując metodę MES; przeprowadzono analizę zmęczeniową wybranego koła badanej przekładni zębatej, uwzględniającą wpływ wyższych harmonicznych pola magnetycznego i związanych z nimi momentów przemiennych.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Pasożytnicze momenty synchroniczne w wielobiegowych silnikach klatkowych (grant młodego badacza)
Termin realizacji: 1998 - 1999
Kierownik:
mgr inż. Grzegorz Kłapyta
Źródło finansowania:
...
Opis:
W ramach realizacji projektu badawczego dokonano przeglądu metod wyznaczania pasożytniczych momentów synchronicznych w indukcyjnych silnikach klatkowych (metoda Rawcliffa, metoda P.Wacha, metoda B.Dubickiego, metoda K.Kluszczyńskiego). Dokonano szczegółowej analizy teoretycznej przykładowego silnika dwubiegowego (typu Sg 132S-4/2) metodą graficzno-analityczną. Szczególny nacisk położono na przeanalizowanie wpływu układu połączeń na generowane synchroniczne momenty pasożytnicze. Sformułowany został model matematyczny rozważanego silnika uwzględniający wybrane składowe momentu elektromagnetycznego. Równania maszyny zostały zaimplementowane w programie Matlab. Wykonano serię symulacji komputerowych silnika w wybranych stanach nieustalonych (rozruch, nawrót, wybieg). Opracowano stanowisko do pomiaru momentów, umożliwiające rejestrację przebiegów momentu elektromagnetycznego oraz prędkości badanego silnika w stanach przejściowych, a także pomiar wartości sygnału w stanie ustalonym.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Wpływ momentów pasożytniczych na własności i zachowanie się maszyn indukcyjnych zasilanych z układów przekształtnikowych
Termin realizacji: 1998 - 1999
Kierownik:
mgr inż. Tomasz Trawiński
Źródło finansowania:
...
Opis:
Projekt badawczy obejmował: analizę teoretyczną zjawisk związanych z występowaniem momentów pasożytniczych i ich wpływu na zachowanie się silnika indukcyjnego i układu napędowego. Badaniom poddano silnik indukcyjny (zasilany z falownika MSI ze sterowaniem skalarnym i wektorowym, oraz z sieci symetrycznej 3-fazowej) z pięcioma różnymi wariantami konstrukcyjnymi wirników. Wyniki realizacji projektu badawczego mogą posłużyć do budowy systemu eksperckiego pozwalającego na dobór parametrów konstrukcyjnych silnika indukcyjnego współpracującego z układem napędowym, celem ograniczenia generowania drgań i hałasu.
Tytuł:
Nowa metoda wyznaczania składowych zgodnych i przeciwnych indukcji magnetycznej w niesymetrycznych maszynach indukcyjnych
Termin realizacji: 1998 - 2000
Kierownik:
dr inż. Andrzej Cioska
Źródło finansowania:
...
Opis:
W ramach pracy rozważano zagadnienia teoretyczne związane z wyznaczaniem poszczególnych harmonicznych przestrzennych indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej pomiędzy stojanem i wirnikiem maszyny indukcyjnej, które poprzez ich rozkłady przestrzenno-czasowe można zweryfikować pomiarowo w specjalistycznym układzie pomiarowym. Badana była problematyka związana ze specjalistycznym układem pomiarowym służącym do wyznaczania składowych zgodnych i przeciwnych poszczególnych harmonicznych przestrzennych indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej (otrzymane przez numeryczne całkowanie napięć indukowanych w mikrocewkach pomiarowych).